Úvod

V4 Consulting s.r.o. ponúka profesionálne služby s cieľom identifikácie vhodných riešení pre zriadenie a vedenie pobočiek medzinárodných podnikov. S naším tímom poskytujeme účtovníctvo, daňové a audítorské služby, pracovné povolenia a povolenia na pobyt pre zahraničných pracovníkov.

O nás

Spoločnosť sa špecializuje na vyhodnotenie trhovej príležitosti a trhovú analýzu. Po rozhodnutí klienta, náš skúsený tím pokračuje v procese založenia firmy alebo filiálky (pobočky firmy).V4 Consulting sprostredkúva odborné podnikateľské a technické poradentsvo vo vývoji projektu, strategický manažment, vydávanie uznesení a riešenie technických problémov. 

Naša sféra zahŕňa:

• vedenie účtovníctva,
• manažment spoločnosti,
• pracovné a pobytové povolenie,
• daňovníctvo a auditorské služby, ktoré sú najdôležitejšie pre zaistenie chodu spoločnosti.

 

Poistenie profesijnej zodpovednosti

V4 Energy má poistenie profesijnej zodpovednosti, ktoré pokrýva účtovnícke služby našich zákazníkov až do výšky 250.000 EUR.

Poistenie za škody spôsobené pri výkone povolania (PLI - Professional liability insurance), nazývané tiež poistenie profesijnej zodpovednosti (PII – Professional Indemnity Insurace), ale viac známe ako chyby & opomenutia (E&O – Errors&Omissions ), je druh poistenia zodpovednosti, ktoré pomáha chrániť jedincov a spoločnosti, ktoré poskytujú odborné poradenstvo a služby predtým, aby museli niesť plné náklady na obhajobu proti obvineniam z nedbanlivosti, ktoré môže vzniesť klient a prípadným odškodnením, ktoré môže byť uznané v prípade občianskoprávnej žaloby. Pokrytie sa vzťahuje hlavne na údajné zlyhanie výkonu zo strany poistenca, finančnú stratu spôsobenú chybou alebo opomenutím pri službách alebo u predávaného produktu poistenca.

Poistenie profesijnej zodpovednosti je vyžadované zákonom v určitých oblastiach pre určité druhy  odborných praxí (obzvlášť lekárskych a právnických) a tiež je niekedy zmluvne vyžadované ďalšími spoločnosťami, ktoré sú príjemcami poradenstva alebo služieb.

Spomínané poistenie bude predstavené našim váženým klientom spoločne s naším návrhom.

ANADOLU SİGORTA
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
ANADOLU INSURANCE COMPANY

Büyükdere Caddesi, İş Kuleleri Kule 2 34330 4. Levent İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 350 0350
Fax: +90 212 350 0355
Büyük Mükellefler Tax Office, 0680061327
www.anadolusigorta.com.tr

---

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poistenie č.: 275704810 5
Agentúre: 321766
Tel: 0312 433 0236

Zákazník č: 0030355746
Daňové číslo poistenca: 9220676132
Názov: V4 Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel: 0312 473 5762
Adresa: Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza A Blok. Kat: 10 No:100/31-32 Balgat Ankara

Dátum vzniku poistenia: 12/10/2011
Dátum dohody: 03/11/2011
Splatnosť: 12/10/2012
Miesto: Istanbul
Čas: 13:01:07
Adresa poistenca: Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza A Blok. Kat: 10 No:100/31-32 Balgat Ankara

Návrh poistenia: Poistenie profesijnej zodpovednosti
Poistná čiastka: (EUR) 250,000.00
Prémia (EUR)

SÚKROMNÉ PODMIENKY

POISTENÁ OSOBA: SAHİR KESKİN
ID Č: 14881029418
VÝNIMKA: 5% ZO VŠETKÝCH ŠKÔD, KAŽDÉ MINIMÁLNE V SUME 250 EUR.

LIMIT OBSTAVENIA JE POUŽITÝ AKO POČIATOČNÝ A CELKOVÝ ROČNÝ LIMIT UDALOSTI.

SÚKROMNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI VO VEREJNOM ÚČTOVNÍCTVE / CERTIFIKOVANOM VEREJNOM ÚČTOVNÍCTVE

Oblasť zabezpečenia

S týmto poistením Poisťovateľ zaisťuje Poistenca proti dopadom  sporov o odškodnenie od tretích strán vznesených proti Poisťovateľovi, ktoré sú spôsobené jeho chybou alebo nevhodným výkonom jeho odborných služieb, až do výšky odškodnenia uvádzaného v poistke, spadajúcej pod  súkromné podmienky uvádzané vyššie v dokumente a ustanoveniach v (a) položke A.1. článku pripojeného k Obecným podmienkam poistenia profesijnej zodpovednosti.

Pre uznanie odškodnenia Poisťovateľom  v rámci tejto poistky, je potrebné aby;

  1. Udalosť, ktorá spôsobila zodpovednosť Poistenca, sa musí uskutočniť v priebehu poistného obdobia, a
  2. Žiadosť o odškodnenie musí byť komunikovaná s Poistencom formou doporučeného listu v priebehu poistného obdobia alebo maximálne v priebehu 5 nasledujúcich rokov po ukončení poistného obdobia (predĺžená lehota). Poisťovateľ nemá povinnosť uhradiť odškodnenie týkajúce sa tejto poistky, pokiaľ nie sú splnené všetky tieto podmienky.

V prípade, že je poistka pravidelne obnovovaná, 5-ročné obdobie týkajúce sa vzniknutých škôd sa prijme ako 5 rokov po ukončení obdobia poslednej obnovenej poistky pre všetky  následne obnovené poistky.

Toto poistenie pokrýva tiež SSI Premium, dane, daňovú pokutu, zvyšovanie z dôvodu neplnenia a úroky z omeškania.

Toto poistenie sa vzťahuje tiež na straty vzniknuté neskorým alebo chýbajúcim predložením SSI vyhlásenia o zamestnaní.

Toto poistenie chráni Poistenca v prípade, že spoločnosť, v ktorej pracuje, platí odškodnenie tretím osobám v rámci poistenia ako postih Poistenca, všetko v rámci podmienok uvádzaných v poistení.

Odškodnenie z dôvodu nedokončenia právnych dokumentov v lehote uvádzanej v platných predpisoch a legislatíve je tiež pokryté týmto poistením.

Odškodnenie za duševné škody spadajú pod rámec poistenia, navzdory položke (f) článku A.4.2 v Obecných podmienkach Poistenia profesijnej zodpovednosti.

Navzdory položke (a) článku A.4.3 v Obecných podmienkach poistenia profesijnej zodpovednosti;  výkonné a právne pokuty, ktoré musí uhradiť tretia strana, a následne žiadať o odškodnenie Poistenca kvôli profesijnej zodpovednosti alebo pokuty, ktoré zaplatí poistenec kvôli spoluzodpovednosti, spadajú pod rámec poistenia.

Navzdory (a) položke v článku A.4.1 v Obecných podmienkach poistenia profesijnej zodpovednosti ; odškodnenie kvôli strate akéhokoľvek druhu dokumentov, či už na báze počítača, chovateľné v elektronickom prostredí, písané, tlačené alebo reprodukované akoukoľvek inou metódou, alebo strata či zničenie informácií a zariadenia dodaného pod dohľadom je kryté poistkou.

Ak sa na aktíva Poistenca vzťahujú akékoľvek reštrikcie kvôli  výkonnému rozhodnutiu, poisťovacia spoločnosť – mimo prípadov, na ktoré sa nevzťahuje poistné krytie – vykoná potrebné platby, ako je vyplatenie záruky, pre uvoľnenie týchto aktív spod reštrikcií.

Pokuty, ktoré sú v rámci poistenia a ktoré prekročia 5.000 TL, ak pri nich poistenec zažiada o zálohovú platbu, poisťovateľ súhlasí s preplatením príslušnej sumy daňovému úradu za predpokladu, že poistenec poskytne všetky kompletné dokumenty, predloží tiež aktuálny certifikát týkajúci sa pokuty a za podmienky, že oslobodená čiastka uvedená v poistke bude zaplatená v hotovosti poistiteľovi.

Služby

Analýza trhu

Poskytujeme štúdie trhu pre zahraničné spoločnosti, ktoré by radi vstúpili na turecký trh.
Naše štúdie a analýzy sú dôsledne testované klientmi  a podávajú komplexné a presné výsledky, ktoré zahŕňajú vedomosti našich zamestnancov.

Založenie spoločnosti

V4 Consulting podporuje zahraničné spoločnosti, či už ide o materskú spoločnosť, pobočky spoločnosti, v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti podľa projektov, ktoré klienti majú na tureckom trhu. Skúsený tím našej spoločnosti pomáha v celom procese založenia spoločnosti v akomkoľvek meste Turecka.

Služby založenia spoločnosti:

•  Založenie akciových spoločností majúcich zahraničný kapitál
•  Založenie pobočky a styčnej kancelárie
•  Založenie konzorcia, občianskeho združenia

Účtovníctvo

Profesionálny finančný tím spoločnosti poskytne účtovnícky servis pre pobočky zahraničných spoločností v súlade s tureckým právom. V4 Consulting má odbornú zodpovednú poistku pokrývajúcu účtovnícke služby klientov až do sumy 250 000 eur.

•  Založenie účtovníckeho systému a organizačnej štruktúry, ľudské zdroje, zamestnanecké sprostredkovanie, školenia a kurzy

•  Poskytovanie služieb s cieľom splnenia zákonných povinností, skúmaním dokumentov v rozsahu finančnej a daňovej sústavy

•  Daň z prímu právnických osôb a fyzických osôb

•  Daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň

•  Medzinárodná daň a zmluvy o sociálnom zabezpečení

•  Zahraničná obchodná a platobná bilancia

•  Regulácia zahraničného obchodu

•  Banková regulácia

•  Informácie o smerniciach

•  Sociálne a zdravotné odvody za zamestnancov

Administratívna správa, Úradná správa

Po zápise do obchodného registra bude od firmy požadované zachovať prinajmenšom prítomnosť v jurisdikcii obchodného registra. Je nutné mať spoločnosť zaregistrovanú legálne a vyžaduje sa uvedenie sídla konateľa spoločnosti a sídla zástupcu spoločnosti. 

Pracovné a pobytové povolenie

Zamestnanie zahraničných zamestnancov je predmetom  povolenia Ministerstva práce a sociálnych vecí.
Poskytujeme pracovné a sídelné povolenia pre zamestnancov zahraničných spoločností majúcich projekt v Turecku. 
V rozsahu práva a obmedzení vzťahujúcich sa na pracovné a sídelné povolenie pre zahraničných zamestnancov.

Získať trvalé pracovné povolenie

Získať pracovné povolenie na dobu určitú

Získať pracovné povolenie na dobu neurčitú

Získať sídelné povolenie

Predĺženie pracovnej zmluvy

Služby pre získanie pracovného povolenia pre zamestnancov, ktorí sú v kľúčovom postavení

Overený preklad z cudzieho jazyka

V4 Consulting podporuje kompletnú sadu profesionálnych jazykových a prekladateľských služieb vo všetkých hlavných svetových jazykoch spolu s rozsiahlou sieťou profesionálnych nadaných ľudí a partnerov. Našim klientom poskytujeme konečné riešenia, ktoré vyhovujú  ich rozpočtu a plánu.

Filozofia spoločnosti

Naše hodnoty

Kvalita a spolupráca
Zodpovednosť a transparentnosť
Schopnosť zmeny
Čestnosť a morálnu zásadovosť

Naše poslanie

Naším poslaním je Váš úspech.
Vysoké kritériá slúžia najvyššej kvalite a najvyššiemu štádiu spokojnosti našich zákazníkov, ktorých si udržiavame.

Naša predstava

Urobiť najlepšiu prácu, akú vieme.
Rešpektovať čas a snahu našich klientov.

Náš tím

Serkan Toker, Ankara

Managing Partner, CPA

Serkan Toker je finančný riaditeľ skupiny Group V4. Je absolventom Anadolu University School of Economics v odbore Verejné financie. Pôsobil na pozíciach ako účtovník a účtovný špecialista v popredných spoločnostiach v rokoch 2003 až 2011. V skupine Group V4 sa začal angažovať k začiatku roka 2011 a v roku 2015 sa stal Managing partnerom spoločnosti V4 Consulting. Licenciu Certified Public Accountant (CPA) získal v roku 2016.

+90 530 969 5939

Bora Uygur, Ankara

Accounting Specialist

Bora Uygur sa narodil v Ankare v roku 1984. V roku 2006 absolvoval Anadola University, Fakulta podnikateľská. V rokoch 2007 až 2011 pôsobil v oblasti manažmentu organizácií, predaja, marketingu a nákupu. Neskôr získal skúsenosti v oblasti priemyslu - oddelenie vedy a výskumu, správa DPH vrátane auditu. Od roku 2015 pracuje vo V4 Group ako nákupný a účtovný špecialista.

+90 530 969 5937

Halime Ertekin, Ankara

CPA (Certified Public Accountant)

Halime Ertekin sa narodila v Ankare v roku 1983. V roku 2010 vyštudovala v Anodole University Faculty of Business a v roku 2014 Ufuk University Business Administration. V roku 2015 získala certifikát nezávislého účtovníctva a finančného poradenstva a medzi rokmi 2011 a 2015 získavala skúsenosti v tomto sektore. Od začiatku roka 2016 pracuje s tímom V4 na účtovnom a finančnom oddelení.

+90 536 702 7343

Nuray Polat, Ankara

Business Development Specialist & Executive Assistant

Nuray Polat sa narodila v Ankare v roku 1983. Po absolvovaní Anadolu Profession High school, v roku 1999, získavala skúsenosti ako Lawyer Clerk v advokátskej kancelárií až do roku 2014. Od roku 2014 pracuje vo V4 tíme ako výkonná asistentka. Okrem toho sa špecializuje na účtovníctvo, prácu s emigrantmi a povolenia na pobyty.

+90 530 140 1847

Pınar Karaarslan, Ankara

Accounting Specialist

Pınar Karaarslan sa narodila v Ankare v roku 1989. V roku 2009 absolvovala Business and Junior Technical College. V roku 2006 získala certifikát počítačového účtovníctva. Neskôr absolvovala Business Faculty of Eskisehir Anadolu University. Má skúsenosti z rôznych firiem ako účtovníčka. Teraz pokračuje ako účtovník špecialista v tíme V4.

+90 530 179 7424

Referencie