O nás

V4 Independent Audit poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom svojho kvalifikovaného a skúseného personálu širokú sieť služieb, ktoré bez akýchkoľvek obmedzení zahŕňajú nezávislé interné a externé audítorské služby, účtovnícke služby a evidenciu výkazov, služby týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a obchodného zákona, daňové poradenstvo a audit, financovanie podnikov, poradenstvo pre riadenie a poradenské služby pre riziká.

Svoju činnosť vykonávame podľa Zákona č. 3568 o verejnom účtovníctve, nezávislom účtovníctve, finančnom poradenstve a certifikovanom verejnom  účtovníctve.

Článok 2 tohto zákona, ktorý určuje predmet činnosti, stanovuje:

a) Viesť účtovné knihy, pripravovať súvahy, výkazy ziskov a strát, daňové priznania a ďalšie potrebné doklady v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami a ustanoveniami príslušnej legislatívy.

b) Zriadiť a zdokonaliť účtovný systém: usmerňovať administratívu, účtovníctvo, financie, finančnú legislatívu a vykonávať úlohy súvisiace s ich požiadavkami a poskytovať poradenské služby v príbuzných oblastiach.

c) Na základe príslušných dokladov vo vyššie zmienených oblastiach vykonávať skúmanie, analýzy a audit, predkladať písomné stanoviská týkajúce sa finančných výkazov a daňových priznaní, pripravovať výkazy a im podobné dokumenty, vykonávať arbitráž, expertízu a s tým súvisiace služby.

Služby

V rámci našej oblasti pôsobenia poskytujeme:

Základné účtovnícke služby:

• vedenie účtovných záznamov,
• daňových priznaní a ďalších právnych notifikácií


Verejné účtovnícke služby
zriadenie účtovníctva/infraštruktúry finančných dát pre firmy,
plánovanie daní,
daňové a finančné výkazy,
poradenstvo technických a softvérových programov,
organizáciu účtovných/finančných oddelení,
vnútropodnikové školenia personálu,
manažérske účtovníctvo, nákladové účtovníctvo,
investičné analýzy,
interný audit/internú kontrolu,
program Integrovanej účtovnej spolupráce - ("služby verejného účtovníctva poskytované priamo na mieste”) zahŕňa aj všetky príslušné informácie o službách OUTSORCINGu určené pre pomerne malé firmy.

Účtovníctvo

Účtovné operácie sú základom V4 Independent Auditu, ktorý vykonáva úlohy a  procesy v súlade s cieľmi a plánmi spoločnosti. Od založenia spoločnosti, cez školenia akcionárov spoločnosti, až po  organizovanie všetkých nasledovných procesov.

Účtovníctvo a finančníctvo patrí k najrozsiahlejším oblastiam počítačového softvéru. Účtovnícke služby sa často poskytujú v systéme, do ktorého je začlenená predkontácia (model štruktúry účtovníctva) a právne účtovné záznamy, v niektorých prípadoch treba vykonať iba zlepšenie a úpravu. Údaje sa tvoria a vkladajú do systému prostredníctvom modelu predkontácie softvérových programov.  Ak sa údaje spracovávajú v týchto modeloch nepravidelne, majú za následok zložité a nezmeniteľné problémy.

V takomto prípade účtovnícka firma poskytuje služby, ktoré zahŕňajú  zriadenie a prevádzku systému predkontácie  a  vygenerovanie výkazov zo systému, bez ohľadu na účtovný model. V rámci poradenských služieb z dôvodu zníženia nákladov pri predkontácii poskytujeme aj dodatočné služby zahŕňajúce rôzne techniky.

Riadenie účtovníctva a poradenské služby

Zahŕňajú:

• Zisťovanie cieľov vzhľadom na finančnú situáciu,

• Analýzy podľa stanovených cieľov a vytvorenie vhodnej finančnej štruktúry

• Analýza a poradenstvo pri založení spoločnosti a/alebo pri výbere vhodnej investičnej oblasti z hľadiska finančných cieľov,

• Zabezpečenie vhodnej formy spoločnosti a všetky formality súvisiace so založením spoločnosti,

• Zriadenie a úpravu všeobecného, nákladového a manažérskeho účtovníctva,

• Prevzatie zodpovednosti a súčasného riadenia všetkých procesov finančného – účtovného oddelenia, zahŕňajúc aj personálne oddelenie a spracovanie údajov,

• Riadenie tvorby spoločnosti a príslušné procesy v oblasti technického rozvoja, alebo v slobodných zónach,

• Poradenské služby v súčinnosti s tvorbou úradu doma a/alebo v zahraničí, ako aj služby finančného charakteru v organizovaných priemyselných oblastiach, priemyselných štvrtiach a vo všetkých ostatných špeciálnych oblastiach daného odboru,

• Finančné poradenské služby pre všetky daňové a finančné operácie,

• Školenia personálu a dohľad nad archivovaním všetkých účtovných záznamov a výkazov podnikov,

• Kontrolné účtovné služby založené na všeobecne prijatých účtovných zásadách,

• Výpočet odstupného pre zamestnancov pri ukončení pracovného pomeru a príprava všetkých podkladov k tomu,

• Príprava výkazov pre sociálnu poisťovňu a doručovanie oznámení,

• Vybavovanie všetkých formalít pri prijímaní zamestnancov a pri ukončení ich pracovného pomeru,

• Proaktívne poradenské služby v súvislosti so zaškoľovaním personálu.

Účtovnícke služby a evidencia výkazov

• Vedenie účtovníctva, účtovnícke služby

• Predkladanie výkazov finančnému úradu a ďalšie postupy

• Mzdové služby

• Oznámenia a postupy vzťahujúce sa na inštitúciu sociálneho zabezpečenia a pracovného práva

• Manažérske výkazníctvo a iné výkazníctvo na konkrétne účely finančného riadenia

• Účtovné systémy a účtovné poradenstvo,

• Operácie obchodného registra a postupy pre firmy

• Poradenstvo týkajúce sa nákladového účtovníctva

Nezávislý audit

V súlade s novým tureckým Obchodným zákonníkom č. 6102, ktorý vstúpil do platnosti dňa 01.07.2012, sa začala nová etapa kontroly spoločností.

Nezávislý audit znamená a má za následok, že knihy, dokumenty, záznamy a nástroje podniku sú auditované, vyhodnocované a predkladané vo výkaze pomocou všetkých potrebných nezávislých metód auditu predpísaných všeobecne uznávanými nezávislými štandardmi auditu za účelom získania dostačujúcich, uspokojivých a primeraných dôkazov pre nezávislý audit, ktorý poskytne odôvodnenú istotu, potvrdzujúc, že otázne ročné finančné výpisy, zoznamy, informácie a údaje podniku sú v zhode so stanovenými kritériami.

• Nezávislý audit v rámci sústavy štandardov IFRS,

• Nezávislý audit v rámci sústavy štandardov CMB,

• Nezávislý audit v rámci sústavy štandardov EMRA,

• Audit v rámci legislatívy ministerstva financií pre poistenie a zaistenie,

• Nezávislá kontrola pre investorov na špeciálne účely,

• Nezávislá kontrola zameraná na ciele spoločnosti na špeciálne účely.

Nezávislý externý audit

• Kontrola finančných účtov: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a
  Rovnomerný graf účtov/TPL (TURECKÝ GAAP)

• Nezávislý audit v súlade s Tureckým obchodným zákonníkom

• Nezávislý audit verejne vlastnených spoločností

• Nezávislý audit spoločností, ktoré podliehajú Energetickému regulačnému úradu pre trh

• Nezávislý audit spoločností ktoré podliehajú Bankovej regulačnej a dozornej agentúre

• Poisťovacie spoločnosti

• Nezávislý audit na špeciálne účely

Ostatné audítorské služby

• Vnútorný audit

• Vnútorný kontrolný audit

• Audit informačného systému/informačných technológií (Audit IS/IT)

• Hlásenie vzájomne dohodnutých metód

Právne poradenstvo

• Konzultačné služby pre oblasť obchodného práva, práva zahraničného kapitálu, práva kapitálového trhu

• Spoločnosti, pobočky a styčné kancelárie

• Poradenské služby pre projekty reštrukturalizácií spoločností

• Fúzie a prevzatia

• Úplné odčlenenia

• Čiastočné odčlenenia

• Zmeny typu podniku

• Organizácia stretnutí valného zhromaždenia predstavenstva

• Poradenské služby súvisiace s Tureckým obchodným zákonníkom

• Poradenské služby pre zmluvy týkajúce sa obchodného práva

• Právne analýzy

• Postupy obchodného registra a formality pre podniky

Financovanie podnikov

• Fúzie a akvizície (M & A)

• Poradenstvo pre predaj akciíí alebo spoločností

• Oceňovanie firiem

• Poradenstvo pre prvú verejnú ponuku (IPO)

Poradenstvo pre riadenie

• Rozpočtovanie

• Systémy kontroly nákladov

• Zavedenie vnútorných kontrolných systémov

• Reštrukturalizácia spoločností

• Poradenstvo pre riadenie podnikov

Poradenské služby pre riziká

• Vnútorný audit a poradenstvo

• Informačné systémy a technológie

• Audit a poradenstvo

• Audítorské služby pre nezrovnalosti a podvody

Kontakt

Sahir Keskin, Ankara

CPA (Certified Public Accountant), Partner

Sahir Keskin je zodpovedný za dane a audit skupiny Group V4. Po dokončení jeho vysokoškolského štúdia ekonomiky v roku 1990, pracoval ako profesionálny manažér v oblasti Account Management a Financial management v privátnom sektore. Od roku 2010 je partnerom V4 Independent Audit SMMM Corp. – V4 CPA, kde poskytuje nezávislé učtovníctvo, audit, poradenstvo a finančné poradenstvo na pozícii manažéra spoločnosti.

+90 312 394 6758

V4 CPA

Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 Sokak No: 22/2, 06520 Balgat Çankaya Ankara TURKEY

+90 0532 565 2820